Polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne

 1. Właścicielem i operatorem strony internetowej pod adresem www.phparts.pl („Strona”) jest PH parts Robert Kowalewski (dalej Firma) z siedzibą w Warszawie, , wpisana do rejestru przedsiębiorców.
 2. Wszelkie prawa do Strony, również do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 3. Strona ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji o usługach i towarach świadczonych i oferowanych przez Firmę.
 4. Dane publikowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Pomimo należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie.
 6. Informacje o dostępności usług i towarów zamieszczone na Stronie są aktualizowane na bieżąco, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, ostatecznych informacji o dostępności danego zasobu może udzielić wyłącznie biuro handlowe.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.
 8. Firma zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Strony.
 9. PH parts Robert Kowalewski wykorzystuje tzw. „cookies” – małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia ze Stroną. Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Stronie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Firmę w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie cookies umieszczanych przez Stronę nie powinno powodować utrudnień w korzystaniu z większości jej treści. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.
 10. Inne strony internetowe, zarówno te dostępne dzięki linkom umieszczonym na Stronie, jak i te, które umieszczają linki do Strony, mogą stosować inne zasady ochrony prywatności. Spółka zaleca zapoznanie się z treścią tych zasad na poszczególnych stronach.

Informacja o ochronie danych osobowych

Firma , jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas:

 1. zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania,
 2. zbierania danych z wizytówek i formularzy kontaktowych,
 3. otrzymywanych od Państwa zapytań drogą mailową i telefoniczną

w szczególności zbieramy:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

PH parts Robert Kowalewski może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Podmiotom, z którymi Firma ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Firma może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Firmę.
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Firma zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do Danych Osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Sprostowania Danych Osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Usunięcia Danych Osobowych; mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Firma ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych; w takim przypadku, Firma wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 5. Przenoszenia Danych Osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Firmę oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi.
 6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych Osobowych, a na Firmie może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: czesci@phparts.pl – z tytułem maila DANE OSOBOWE. Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 7 dni roboczych.